Výňatek ze zákona 119/2002 Sb - ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI (§ 3 - § 24)

ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI (§ 3 - § 24)
 
ČÁST PRVNÍ
ÚVODNÍ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět úpravy
Touto vyhláškou se stanoví
a) požadavky technického provedení fotografie zobrazující žadatele,
b) obsahová náplň teoretické a praktické části zkoušky odborné způsobilosti, celkové vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu a výše odměny zkušebního komisaře,
c) obsahová náplň teoretické části zkoušky, způsob provádění praktické části zkoušky, celkové vyhodnocení zkoušky zkušebního komisaře a způsob vydání průkazu zkušebního komisaře,
d) obsahová náplň zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání vyššího muničního průkazu a teoretické a praktické části zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání průkazu pro provádění pyrotechnického průzkumu a zkušební řád pro tyto zkoušky,
e) požadavky na zabezpečení zbraní, střeliva a munice v průběhu přepravy,
f) povinné obsahové náležitosti provozního řádu střelnice,
g) způsob vedení evidencí o zbraních, střelivu a munici při podnikání v oblasti zbraní a střeliva nebo při nakládání s municí a o provedení cvičných střeleb a
h) vzory průkazů, žádostí, přihlášek, osvědčení, oznámení a předepsaný elektronický formulář podle § 73a odst. 7 zákona.
§ 2
Fotografie žadatele
[K § 17 odst. 2 písm. c) zákona]
(1) Fotografie má hladký povrch a je v barevném provedení. Fotografie je obdélníkového tvaru o rozměrech 35 mm x 45 mm, postavená na kratší stranu s rovnými nebo zaoblenými rohy s rádiem R = 3 mm +/- 0,5 mm o tloušťce od 0,13 mm do 0,27 mm.
(2) Fotografie zobrazuje žadatele v občanském oděvu, bez brýlí s tmavými skly a bez pokrývky hlavy, není-li její použití odůvodněno důvody náboženskými nebo zdravotními; v takovém případě nesmí pokrývka hlavy zakrýt obličejovou část způsobem znemožňujícím identifikaci osoby. Fotografie ukazuje hlavu a ramena zobrazované osoby a odpovídá současné podobě osoby. Osoba je zobrazena v předním čelném pohledu tak, aby středová vertikální rovina obličeje byla prodloužením vertikální roviny objektivu snímací soustavy a horizontální rovina obličeje tvořená očima byla prodloužením horizontální roviny objektivu snímací soustavy. Pohled zobrazované osoby směřuje do objektivu.
(3) Mezi horním okrajem hlavy a horním okrajem fotografie je vzdálenost minimálně 2 mm. Výška obličejové části hlavy, která je tvořena vzdáleností od očí k bradě, je minimálně 13 mm.
(4) Pozadí za zobrazovanou osobou je bílé až světlemodré barvy, přičemž je přípustný plynulý přechod těchto barev. Fotografie je bez odlesků, které by skryly nebo výrazně změnily charakteristické identifikační znaky osoby, jimiž jsou zejména tvar a umístění obočí, očí, nosu, úst, brady a celkový tvar obličeje. Nelze provádět retuše a jiné úpravy fotografie.
ČÁST DRUHÁ
ZKOUŠKY ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI
HLAVA I
ZKOUŠKA ODBORNÉ ZPŮSOBILOSTI ŽADATELE O VYDÁNÍ ZBROJNÍHO PRŮKAZU
(K § 21 odst. 9 zákona)
§ 3
Průběh zkoušky
Průběh zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu a přehled některých pokynů a úkonů v rozsahu činností k prokázání znalostí bezpečné manipulace se zbraní a střelivem upravuje jiný právní předpis1).
§ 4
Obsahová náplň teoretické části zkoušky
(1) Teoretická část zkoušky se provádí písemným testem trvajícím nejdéle 40 minut, který je složen z 30 otázek, z nichž je 22 otázek ze znalosti právních předpisů hodnocených po 3 bodech, 5 otázek ze znalosti nauky o zbraních a střelivu hodnocených po 2 bodech a 3 otázky ze znalosti zdravotnického minima hodnocených po 1 bodě.
(2) Žadatel vypracovává test samostatně a bez pomůcek, které nebyly zkušebním komisařem připuštěny.
Obsahová náplň praktické části zkoušky
§ 5
(1) V praktické části zkoušky žadatel k prokázání znalostí bezpečné manipulace se zbraní a střelivem samostatně předvede
a) prohlídku zbraně za účelem zjištění, zda není v nabitém stavu,
b) částečné rozebrání a složení zbraně v rozsahu, který je nutný k běžnému vyčištění zbraně po střelbě, a
c) postup při přípravě zbraně a střeliva ke střelbě, postup při zjištění závady na zbrani při střelbě a postup při ukončení střelby.
(2) Zbraň nebo zbraně k předvedení činností uvedených v odstavci 1 a ke střelbě na pevný cíl podle § 6 určí žadateli zkušební komisař.
(3) K předvedení činností uvedených v odstavci 1 se použije zbraň nebo zbraně obvyklého typu odpovídající skupině zbrojního průkazu, kterou žadatel uvádí v přihlášce.
(4) Při předvádění činností uvedených v odstavci 1 se použijí jako střelivo náboje neobsahující výmetné náplně, nárazové slože ani zápalky se zápalkovou složí.
(5) K prokázání znalostí bezpečné manipulace se zbraní a střelivem nelze připustit pouze slovní popis činností uvedených v odstavci 1.
§ 6
(1) Žadatel provede po předvedení činností uvedených v § 5 odst. 1 střelbu na pevný cíl. Ke střelbě na pevný cíl se použijí zbraně obvyklého typu odpovídající skupině zbrojního průkazu, kterou žadatel uvádí v přihlášce. Přitom se vždy použije v případě žadatele o vydání zbrojního průkazu
a) skupiny A a B dlouhá kulová nebo krátká kulová zbraň,
b) skupiny C dlouhá kulová a dlouhá broková zbraň, nebo
c) skupiny D a E krátká kulová zbraň.
(2) Střelba na pevný cíl se provádí na střelnici podle § 1 odst. 2 písm. e) nebo § 52 zákona v poloze vstoje. Žadatel o vydání zbrojního průkazu je povinen při střelbě použít vhodné ochranné pomůcky, které určí zkušební komisař nebo které jsou stanoveny provozním řádem střelnice. Žadatel je bez ohledu na předchozí větu oprávněn při střelbě používat zdravotnické prostředky2), které běžně využívá, nebrání-li jejich použití zachování zásad bezpečné manipulace se zbraněmi a střelivem a dodržení bezpečnostních pravidel střelby. Oporu zbraně při střelbě může použít pouze žadatel o vydání zbrojního průkazu skupiny A, B nebo C, jde-li o střelbu z dlouhé kulové zbraně.
(3) Ke střelbě z dlouhé nebo krátké kulové zbraně je možné namísto zbraně pro náboj se středovým zápalem použít dlouhou nebo krátkou kulovou zbraň ráže .22 LR; ke střelbě z dlouhé a krátké kulové zbraně se použijí kulové náboje s jednotnou střelou. Ke střelbě z dlouhé brokové zbraně se použije dlouhá broková nebo kombinovaná zbraň s hlavní ráže 12 nebo 16 a brokové náboje s hromadnou střelou s broky velikosti 2 mm až 3,5 mm.
(4) Při střelbě z krátké kulové zbraně se jako cíl použije pistolový mezinárodní terč 50/20 nebo bílý terč o rozměru 550 mm x 550 mm se soustřednými kruhy o vnějším průměru 500 mm a s černým kruhovým středem o průměru 200 mm a při střelbě z dlouhé kulové a brokové zbraně se jako cíl použije malorážkový mezinárodní terč nebo bílý terč o rozměru 250 mm x 250 mm se soustřednými kruhy o vnějším průměru 155 mm a s černým kruhovým středem o průměru 112 mm, pevně uchycený v cílovém prostoru střelnice. Pokud se nepoužijí papírové terče, musí terčové zařízení umožňovat vytištění série hodnocené střelby včetně grafické podoby terče s vyznačenými zásahy.
(5) Před zahájením hodnocené střelby je žadatel o vydání zbrojního průkazu oprávněn ověřit si správnost nastřelení zbraně, a to v případě krátké kulové a dlouhé kulové zbraně třemi výstřely a v případě dlouhé brokové zbraně jedním výstřelem.
§ 7
Vyhodnocení teoretické části zkoušky
(1) V teoretické části zkoušky je žadatel hodnocen stupněm „prospěl“, jestliže získá z písemného testu nejméně
a) 67 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny A,
b) 71 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupin B a C, nebo
c) 74 bodů, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupin D a E.
(2) Jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu s více skupinami, je žadatel hodnocen stupněm „prospěl“, jestliže dosáhne v písemném testu nejméně tolik bodů, kolik jich je třeba získat v případě skupiny, u které je požadováno dosažení nejvíce bodů.
(3) Je-li v teoretické části zkoušky žadatel hodnocen stupněm „neprospěl“, praktická část zkoušky se již nevykonává a dosažený výsledek je celkově hodnocen stupněm „neprospěl“.
§ 8
Vyhodnocení praktické části zkoušky
(1) Žadatel, který řádně a v dostatečném rozsahu nepředvede, že ovládá bezpečnou manipulaci se zbraní při činnostech uvedených v § 5 odst. 1, je hodnocen stupněm „neprospěl“.
(2) V praktické části zkoušky je žadatel hodnocen stupněm „prospěl“, jestliže vedle zvládnutí činností uvedených v § 5 odst. 1 při střelbě na pevný cíl podle § 6 dosáhne
a) nejméně 2 zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 5 minut nebo nejméně 2 zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 5 minut, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny A,
b) nejméně 4 zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 5 minut nebo nejméně 4 zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 5 minut, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny B,
c) nejméně 4 zásahy v terči z dlouhé kulové zbraně na vzdálenost 25 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 5 minut a nejméně 3 zásahy terče z brokové zbraně na vzdálenost 25 m z 2 možných výstřelů v čase nejdéle 3 minuty, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny C,
d) nejméně 4 zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 15 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 2 minut, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny D, nebo
e) nejméně 4 zásahy v terči z krátké kulové zbraně na vzdálenost 10 m z 5 možných výstřelů v čase nejdéle 3 minut, jde-li o žádost o provedení zkoušky k vydání zbrojního průkazu skupiny E.
(3) Zásahem v terči se rozumí zasažení terče střelou nebo jednotlivým brokem do prostoru na něm vyobrazených soustředných kruhů.
(4) Zkušební komisař zkoušku ukončí a v praktické části zkoušky ohodnotí žadatele stupněm „neprospěl“, pokud žadatel při praktické části zkoušky vlastním zaviněním
a) poruší zásady pro bezpečné zacházení se zbraněmi a střelivem, čímž bezprostředně ohrozí, nebo by v praxi bezprostředně ohrozil bezpečnost osob, nebo
b) opakovaně poruší zásady pro bezpečné zacházení se zbraněmi a střelivem.
§ 9
Celkové hodnocení zkoušky
(1) Celkové hodnocení zkoušky se skládá z vyhodnocení teoretické části a praktické části zkoušky. Výsledky dosažené při zkoušce hodnotí zkušební komisař stupněm „prospěl“ nebo „neprospěl“. Stupeň hodnocení uvede do tiskopisu „Přihláška ke zkoušce odborné způsobilosti a vyhodnocení zkoušky odborné způsobilosti žadatele o vydání zbrojního průkazu“, jehož vzor je uveden v příloze č. 3 k této vyhlášce.
(2) Zkoušku hodnotí zkušební komisař stupněm „prospěl“ v případě, dosáhne-li žadatel z obou částí zkoušky hodnocení stupněm „prospěl“.
§ 10
Opakování praktické části zkoušky
(1) Žadatel, který byl v teoretické části zkoušky hodnocen stupněm „prospěl“ a v praktické části zkoušky stupněm „neprospěl“, může praktickou část zkoušky jednou opakovat nejdříve 15 pracovních dnů a nejpozději 2 měsíce ode dne, kdy v praktické části zkoušky byl hodnocen stupněm „neprospěl“. Termín pro opakování praktické části zkoušky určí příslušný útvar policie bezodkladně, nejpozději však do 15 pracovních dní ode dne, kdy v praktické části zkoušky byl žadatel hodnocen stupněm „neprospěl“. Požádá-li pro opakování praktické části zkoušky žadatel o určení jiného zkušebního komisaře, příslušný útvar policie jeho žádosti vyhoví.
(2) Pokud se žadatel na opakování praktické části zkoušky nedostaví, má se za to, že jeho zkouška byla celkově hodnocena stupněm „neprospěl“.
§ 11
Odměna zkušebního komisaře
Zkušebnímu komisaři za provedení zkoušky nebo opakované praktické části zkoušky žadatele o zbrojní průkaz náleží odměna. Odměna zkušebního komisaře za provedení zkoušky nebo opakované praktické části zkoušky činí 600 Kč za každého žadatele o vydání zbrojního průkazu.